Kossuth Vadásztársaság - Karád

taj

Somogy Megyei Vadászok Szövetsége Tagszervezeteinek

Tárgy: Járványügyi előírások változásai

Tisztelt Tagszervezeteink!

Az OMVV tájékoztatása alapján elmúlt napokban több új, a járványhelyzethez kapcsolódó és a vadászatot is érintő előírás lépett hatályba.

November 3-án hatályba lépett a Kormány A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletének módosításáról szóló, 468/2020. (X. 29.) Korm. rendelete. A jogszabály szigorítja a maszkviselésre vonatkozó előírásokat. (A módosított, 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárban itt érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=221814.390642 )

November 4-én (és részben november 5-én) hatályba lépett, illetve lép a Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelete (a Nemzeti Jogszabálytárban itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222557.391009), amely a többi között rendezvényekre vonatkozó szabályokat tartalmaz, illetve éjszakai kijárási korlátozásokat ír elő.

Az OMVV-től több megyei vadászszövetség is kért segítséget az előírások vadászati tevékenységhez kapcsolódó értelmezésében, amelynek kapcsán a Központ kérdéseivel a koronavírusról tájékoztató állami információs központhoz fordult ( https://koronavirus.gov.hu/elerhetosegek), amelynek munkatársa telefonon az alábbi információkat közölte: A maszkviselésre és rendezvényekre vonatkozó előírások csak a zárt térben tartott eseményekre vonatkoznak, így a társas vadászotok esetében nem kötelező ezeket betartani.

A kijárási korlátozások a vadászati tevékenységet munkaköri kötelességeik keretében folytató hivatásos vadászokra nem vonatkoznak, de a sportvadászokra igen.

Tehát a 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. § értelmében éjfél és reggel 5 óra között a sportvadászok is kötelesek a lakóhelyükön, a tartózkodási helyükön vagy a szálláshelyükön tartózkodni, a vadászati tevékenység nem indok a rendelkezéstől való eltérésre.

Mindezzel együtt a társas vadászatok kapcsán nyomatékosan javasoljuk a mindenkori megelőzési előírások betartását, különös tekintettel az alábbiakra: A gyülekező, eligazítás stb. ne zárt térben (vadászházban), hanem szabad ég alatt történjen! A társas vadászatok alatt azon időszakokban, amikor többen gyűlnek össze (eligazítás, szállítás teherautón, pótkocsin stb.) a vadászok viseljenek maszkot és tartsanak egymástól legalább 1,5 méteres távolságot! Miként más helyzetekben, úgy itt is kerüljék az érintkezést! A fegyver, lőszer, kés vagy egyéb eszközök átadását lehetőség szerint kerüljék! Ha mégis szükséges, fertőtlenítsék ezen eszközöket! A vadászat alatt és azt követően tekintsenek el a közös étkezéstől!

Egyebekben kérdések, pontosítások esetén érdemes lehet az információs központ munkatársainak segítségét kérni a +36-80/277-455 vagy a +36-80/277-456 számon. A tapasztalatok egyértelműen pozitívak, ma reggel 10 perc várakozás után minden kérdésünkre válaszolva, gyorsan pontos információkkal szolgált az ügyfélszolgálati munkatárs.

Javasoljuk, hogy a fentiekről tájékoztassák tagjaikat, akár jelen levél továbbításával is!

Kelt: 2020.11.05.

Vadászüdvözlettel

Kemenszky Péter fővadász


TÁJÉKOZTATÓ

a Kossuth Vadásztársaság Karád területén gazdálkodók részére

Tisztelt földtulajdonosok, földet használók (földet művelők, gazdálkodók)!

A „Kossuth” Vadásztársaság Karád az Andocs és Környéke tulajdonosi közösséggel kötött haszonbérleti szerződés alapján 8574,8 ha területű (becsült kiterjedésű) vadászterületen vadászati jogot szerzett / gyakorol.

Az elmúlt időszakban mind a vadászati törvény (1996. évi LV. törvény), mind pedig a végrehajtását tartalmazó jogszabály is változott. A változások érintették a vadászterület megszerzését, a vadászati jog gyakorlását, s szigorították a vadgazdálkodási szabályokat; mindkét fél kötelezettségei (tehát a vadászatra jogosultnak, s a földhasználóknak is) szigorodtak. A jogszabály alapján a mulasztás vagy kötelezettségszegés súlyos következményekkel jár.

Mindannyian tudjuk : a vadkár a vadgazdálkodás legkritikusabb pontja. Ez ügyben ellentét van a gazdálkodók (mező- és erdőgazdálkodók) és a vadgazdálkodók között. Mindkét fél pénzből gazdálkodik, ez által mindegyikfél igyekszik a saját gazdasági érdekeit képviselni és érvényre juttatni – ez így van rendjén. Nem titkoltan jogalkotói törekvés volt a két fél közötti hatékonyabb együttműködés, melyet a Vadásztársaság is képvisel. A Vadásztársaság a gazdálkodókkal a hatékonyabb együttműködést szorgalmazza, s a kármegelőzésre helyezi a hangsúlyt! Ez ügyben a Vadásztársaság kéri a gazdálkodókat, hogy a föld használata során a károk megelőzésében fokozottan közreműködni szíveskedjenek: a vadkárelhárításban (csökkentésben) vegyenek részt, károsodás vagy károkozás esetén a vadászatra jogosultat lehetőleg írásban értesítsék, az erdősült terület mellett 5 m szélességben olyan mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőből kiváltó vad észlelését és vadkárelhárító vadászatát, az utak állapotát óvják, szükség szerint javítsák…stb.

Vadkár - természetszerűen - minden megelőző tevékenység (együttműködés) esetén is keletkezik/keletkezhet - ez elkerülhetetlen. Ez esetben a Vadásztársaság kéri a gazdálkodókat, hogy a vadkárt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított 15 napon belül a vadásztársaság címére(„Kossuth” Vadásztársaság 8676 Karád Vasútállomás Vadászház) írásban jelentsék be.

Vadkárokkal kapcsolatos hivatalos kapcsolattartó : Rajczi Mihályné Tel.: 06-30/216-1484.

A vadkárbejelentéshez kérjük a kártérítési összeg meghatározását (annak számítási módjának ismertetését). Kérjük a kapcsolattartót is névvel, telefonszámmal megnevezni. Kérjük, hogy a területhasználatot ( pld. tulajdoni lappal, haszonbérleti szerződéssel, MVH-s határozattal ) igazolni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy a kárbejelentéshez az adott területre vonatkozóan térképmásolatot, gazdálkodási- vagy műveleti naplót is csatoljanak, s adják elő, hogy mit tettek meg a vádkárok megelőzése-, csökkentése érdekében.

Tájékoztatom a gazdálkodókat : a Vadásztársaság a törvény előírásai alapján - vadkár esetén - fontosnak tartja, hogy a károsultakkal egyezséget kössön, a Vadásztársaság egyezségre törekszik. Egyezségkötésre a törvény 5 napot határoz meg. Amennyiben a közléstől számított 5 napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, úgy a károsult - hivatkozva a földtulajdonosi közösséggel kötött megállapodásra, a vadászati törvény rendelkezéseire - a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől írásban vagy szóban kérelmezheti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás folytatását.

Kelt : Karád, 2017.07.19.

Kétszeri László elnök

„Kossuth” Vadásztársaság Karád