Kossuth Vadásztársaság - Karád

taj

TÁJÉKOZTATÓ

a Kossuth Vadásztársaság Karád területén gazdálkodók részére

Tisztelt földtulajdonosok, földet használók (földet művelők, gazdálkodók)!

A „Kossuth” Vadásztársaság Karád az Andocs és Környéke tulajdonosi közösséggel kötött haszonbérleti szerződés alapján 8574,8 ha területű (becsült kiterjedésű) vadászterületen vadászati jogot szerzett / gyakorol.

Az elmúlt időszakban mind a vadászati törvény (1996. évi LV. törvény), mind pedig a végrehajtását tartalmazó jogszabály is változott. A változások érintették a vadászterület megszerzését, a vadászati jog gyakorlását, s szigorították a vadgazdálkodási szabályokat; mindkét fél kötelezettségei (tehát a vadászatra jogosultnak, s a földhasználóknak is) szigorodtak. A jogszabály alapján a mulasztás vagy kötelezettségszegés súlyos következményekkel jár.

Mindannyian tudjuk : a vadkár a vadgazdálkodás legkritikusabb pontja. Ez ügyben ellentét van a gazdálkodók (mező- és erdőgazdálkodók) és a vadgazdálkodók között. Mindkét fél pénzből gazdálkodik, ez által mindegyikfél igyekszik a saját gazdasági érdekeit képviselni és érvényre juttatni – ez így van rendjén. Nem titkoltan jogalkotói törekvés volt a két fél közötti hatékonyabb együttműködés, melyet a Vadásztársaság is képvisel. A Vadásztársaság a gazdálkodókkal a hatékonyabb együttműködést szorgalmazza, s a kármegelőzésre helyezi a hangsúlyt! Ez ügyben a Vadásztársaság kéri a gazdálkodókat, hogy a föld használata során a károk megelőzésében fokozottan közreműködni szíveskedjenek: a vadkárelhárításban (csökkentésben) vegyenek részt, károsodás vagy károkozás esetén a vadászatra jogosultat lehetőleg írásban értesítsék, az erdősült terület mellett 5 m szélességben olyan mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőből kiváltó vad észlelését és vadkárelhárító vadászatát, az utak állapotát óvják, szükség szerint javítsák…stb.

Vadkár - természetszerűen - minden megelőző tevékenység (együttműködés) esetén is keletkezik/keletkezhet - ez elkerülhetetlen. Ez esetben a Vadásztársaság kéri a gazdálkodókat, hogy a vadkárt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított 15 napon belül a vadásztársaság címére(„Kossuth” Vadásztársaság 8676 Karád Vasútállomás Vadászház) írásban jelentsék be.

Vadkárokkal kapcsolatos hivatalos kapcsolattartó : Rajczi Mihályné Tel.: 06-30/216-1484.

A vadkárbejelentéshez kérjük a kártérítési összeg meghatározását (annak számítási módjának ismertetését). Kérjük a kapcsolattartót is névvel, telefonszámmal megnevezni. Kérjük, hogy a területhasználatot ( pld. tulajdoni lappal, haszonbérleti szerződéssel, MVH-s határozattal ) igazolni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy a kárbejelentéshez az adott területre vonatkozóan térképmásolatot, gazdálkodási- vagy műveleti naplót is csatoljanak, s adják elő, hogy mit tettek meg a vádkárok megelőzése-, csökkentése érdekében.

Tájékoztatom a gazdálkodókat : a Vadásztársaság a törvény előírásai alapján - vadkár esetén - fontosnak tartja, hogy a károsultakkal egyezséget kössön, a Vadásztársaság egyezségre törekszik. Egyezségkötésre a törvény 5 napot határoz meg. Amennyiben a közléstől számított 5 napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, úgy a károsult - hivatkozva a földtulajdonosi közösséggel kötött megállapodásra, a vadászati törvény rendelkezéseire - a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől írásban vagy szóban kérelmezheti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás folytatását.

Kelt : Karád, 2017.07.19.

Kétszeri László elnök

„Kossuth” Vadásztársaság Karád